Radonbesiktning

Vid upptäckt av förhöjda halter av radon efter en långtidsmätning, är det lämpligt att utföra en radonbesiktning för att undersöka radonhalterna på plats i hemmet eller fastigheten. Syftet med en sådan besiktning är att ta reda på vilka saneringsåtgärder som behövs för att åtgärda problemet. En radonbesiktning utförs på ett enkelt sätt och kan ge värdefull information för att ta itu med höga radonhalter.

Vid en radonbesiktning assisterar en besiktningsman dig med att skapa en tydlig bild av hur radon kommer in i din bostad eller fastighet och vilka åtgärder som behövs för att minska halterna. Radon kan tränga in genom marken, byggnadsmaterial eller vatten. Under besiktningen granskas husets konstruktion noggrant och en genomgång av fastigheten eller bostaden görs. Ventilationssystemet inspekteras, möjliga läckor hittas och eventuell gammastrålning från byggnadsmaterial mäts. Efter att allt är genomgånget presenteras de nödvändiga åtgärderna för att ta itu med problemen. Beroende på var radonet kommer ifrån finns olika metoder att radonsanera på. Efter att saneringen är slutförd är det viktigt att genomföra en ny radonmätning (en kontrollmätning) för att försäkra sig om att radonhalterna har minskat och radonsaneringen har varit effektiv.

Att exponeras under en längre tid för förhöjda radonhalter kan öka risken för lungcancer. I Sverige är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten. Uppskattningsvis 14% av alla lungcancerfall i Sverige beror på radon, vilket motsvarar omkring 500 fall per år. Risknivån för att utveckla lungcancer på grund av radon beror på flera faktorer, såsom radonhalter, exponeringstid och individuella faktorer som påverkar benägenheten att utveckla lungcancer. Lungcancer tar lång tid att utvecklas, oftast mellan 15 och 40 år. Rökare har en högre risk att drabbas och cirka 90% av de som drabbas av radonrelaterad lungcancer är rökare.

Att göra en radonmätning är det enda tillförlitliga sättet att upptäcka om en bostad har för höga radonhalter. Syftet med en mätning är att fastställa om radonhalten i inomhusmiljön överstiger referensnivån på 200 Bq/m3. För att erhålla en tillförlitlig mätning som visar ett årsmedelvärde bör mätningen pågå under eldningssäsongen från 1 oktober till och med 30 april, under minst två månader. En korttidsmätning kan bara ge en indikation på eventuellt förekommande radonproblem. Att genomföra en radonmätning är det enda sättet att säkerställa en inomhusmiljö som är fri från radon.