Faran med höga radonhalter hemma

Radon är en radioaktiv gas som förekommer naturligt i marken. Den bildas när uran bryts ner och kan tränga in i byggnader genom sprickor och andra öppningar. Inomhus kan radon ackumuleras till höga nivåer, särskilt i dåligt ventilerade områden som källare och krypgrunder. Radon är osynlig, luktfri och smaklös, vilket gör den svår att upptäcka utan att mäta. 

Sambandet mellan radon och lungcancer

Långvarig exponering för höga radonhalter är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Radon bryts ner till radondöttrar, som är radioaktiva partiklar. När dessa partiklar andas in kan de fastna i lungvävnaden och skada cellerna. Denna strålning kan leda till utveckling av lungcancer över tid.

Riskgrupper

Rökare löper särskilt hög risk att drabbas av lungcancer på grund av radonexponering. Kombinationen av rökning och radon förstärker risken betydligt, eftersom båda faktorerna skadar lungvävnaden och ökar sannolikheten för cancer. Även icke-rökare kan drabbas av lungcancer till följd av radonexponering, särskilt höga radonhalter.

Mätning och säkerhetsgränser

För att få ett pålitligt resultat bör radonmätningar genomföras under eldningssäsongen, som varar från 1 oktober till 30 april. Mätningen bör pågå i minst två månader. Den mest tillförlitliga metoden för att mäta radon är att använda spårfilmsdosor för långtidsmätningar, vilket ger ett noggrant årsmedelvärde. Med mätdosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium kan du enkelt utföra en långtidsmätning själv. Om du behöver ett snabbt resultat kan en korttidsmätning övervägas. Den är endast rådgivande men kan vara användbar vid tillfällen som husköp eller efter genomförda åtgärder.

Säkerhetsgränsen för radon i inomhusluft är satt till 200 Bq/m³ i bostäder, skolor och offentliga byggnader. Om radonhalten överstiger denna nivå, rekommenderas åtgärder för att minska halten, såsom förbättrad ventilation, tätning av sprickor i grunden och installation av radonsug.

Förebyggande åtgärder

Att minska radonexponeringen är avgörande för att förebygga lungcancer. Regelbundna radonmätningar i hem och offentliga byggnader är en viktig förebyggande åtgärd. Om höga radonhalter upptäcks, bör man vidta åtgärder för att minska dem. Rökare uppmanas särskilt att sluta röka för att minska risken för lungcancer, eftersom kombinationen av rökning och radon är särskilt farlig.

Radon kan leda till lungcancer, särskilt hos rökare. Genom att vara medveten om radonriskerna och vidta lämpliga åtgärder för att mäta och minska radonhalter i inomhusmiljöer, kan vi skydda vår hälsa och minska risken för lungcancer. Regelbundna radonmätningar och förebyggande åtgärder är nyckeln till att säkerställa en säker och hälsosam inomhusmiljö.