Det är möjligt att det finns radon i din bostad utan att du är medveten om det

I Sverige orsakar radon cirka 500 lungcancerfall varje år och det är endast genom en mätning som man kan upptäcka dess närvaro. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det cirka 325 000 bostäder i landet som har radonhalter över gränsvärdet 200 Bq/m3. Det är omöjligt att avgöra radonhalten i en bostad utan att mäta den eftersom radon finns naturligt i marken, luften och vattnet omkring oss och kan komma in i våra hem via olika källor. Den vanligaste källan till höga radonhalter i inomhusluften är marken, medan stenbaserade byggmaterial som betong, lättbetong och tegel kan innehålla radium och avge radon. Blåbetong, som tillverkades mellan 1929 och 1975, är den största källan till radon bland byggmaterialen. Bergborrade brunnar kan också ha höga radonhalter i vattnet, även om det är ovanligt med höga halter i kommunalt dricksvatten. Endast en radonmätning kan garantera en radonfri inomhusmiljö, och en långtidsmätning ger det mest tillförlitliga årsmedelvärdet medan en korttidsmätning ger en snabb signal på eventuella problem.

Radon är en naturligt förekommande radioaktiv gas som är osynlig och luktfri. Gasen bildas när radium sönderfaller i berggrunden och dess nedbrytningsprodukter, så kallade radondöttrar, kan fastna i våra luftvägar när vi andas in dem. Detta kan leda till en ökad risk för lungcancer, vilket beror på graden av exponering och radonhalten i inomhusluften. Enligt beräkningar från Folkhälsomyndigheten orsakar radon ungefär 500 lungcancerfall per år i Sverige.

Det är enbart genom en radonmätning som man kan upptäcka om höga nivåer av radon finns närvarande i en byggnad. För att få en tillförlitlig avläsning rekommenderas det att mätningen utförs under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april) under en period av minst två månader. Att mäta radon är en enkel och kostnadseffektiv process. Långtidsmätning med spårfilmsdosor anses vara den mest tillförlitliga metoden för radonmätning. En korttidsmätning ger endast preliminär information om den aktuella radonhalten och används endast om tidsbrist förhindrar en långtidsmätning.